Deze pagina is voor het laatst aangepast op  10 augustus 2020.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Job kookt.

Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Job kookt.

Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee Job kookt een (koop)overeenkomst heeft gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

Dag: kalenderdag. 

Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Job kookt georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

T.H.T.-datum: Ten minste houdbaar tot …(datum)


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Jobkookt
Telefoonnummer: 06-13075496
E-mailadres: info@jobkookt.nl
KvK-nummer: 54.57.26.81
BTW-nummer 153201666B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Artikel 5 – Bestelling
Bestelling van producten bij Job kookt kunnen alle dagen online worden geplaatst via www.jobkookt.nl of via e-mail info@jobkookt.nl. Verder kan er ook telefonisch worden besteld.
Bestelling geplaatst vóór 20.00 uur een dag van tevoren worden de volgende dag tussen 16.00 uur en 18.00 uur bezorgd. Wel geldt voor producten, waarbij expliciet vermeldt, een langere levertijd. Deze producten kunnen niet direct de volgende dag geleverd worden.


Artikel 6 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Job kookt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Job kookt is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Job kookt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. In geval van elektronische betaling zal Job kookt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Job kookt is bevoegd zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Job kookt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat Job kookt persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. Job kookt zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 – Uitsluiting van herroepingsrecht
De door Job kookt aangeboden producten waarop onderhavig algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door Job kookt.


Artikel 8 – De prijs
De door Job kookt in rekening gebrachte prijs voor onlinebestellingen en particulieren is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de website. Voor cateringopdrachten bij zakelijke klanten hanteert Job kookt een prijs exclusief BTW. Er wordt een apart bedrag per levering in rekening gebracht voor bezorgkosten, zoals vermeld op de website. Job kookt is bevoegd de prijs volgens de geldende prijzen op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.


Artikel 9 – Transport, levering en afhalen
De levering van de bestelde producten geschiedt in een vooraf door de consument gekozen dag en tijdsblok. Job kookt hanteert tijdsblok van twee uur om te bezorgen in de Waalwijk, postcode gebied 5141 ,5142 ,5143 ,5144.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Job kookt kenbaar heeft gemaakt.
Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van Job kookt of door Job kookt ingeschakelde derden. Het rittenschema en mogelijke veranderingen op het rittenschema worden door Job kookt bepaald. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
Indien de leveringstermijn met meer dan 5 dagen wordt overschreden en de producten nog niet bij de consument zijn afgeleverd kunnen Job kookt en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen.
Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na lossing.
Producten zijn voorzien van een T.H.T.-datum, en dienen voor het verstrijken van deze datum genuttigd te worden.
Consument heeft de mogelijkheid producten af te halen bij de afhaallocatie van Job kookt. Op de website staat de afhaallocatie met afhaaldagen en openingstijden vermeldt. Hier geldt echter wel dat de maaltijden vanaf het door consument gekozen afhaalmoment afgehaald kunnen worden binnen de openingstijden van de afhaallocatie. Job kookt is niet verantwoordelijk voor het wijzigen van de openingstijden van de afhaallocaties. Consument kan contact opnemen met afhaallocaties via gegevens vermeld op website.


Artikel 10 – Betaling
Betaling kan plaatsvinden via iDeal, bankoverschrijving of contant aan de deur. Bij betaling via iDeal en bankoverschrijving worden de producten bereid zodra de betalingsbevestiging is ontvangen. Via bankoverschrijving kan het soms enkele dagen duren, als het een overschrijving is van een andere bank. Job kookt heeft haar rekening bij de ABN AMRO bank.
Catering kan op factuur worden betaald. Betalingstermijn is 14 dagen. Te voldoen aan rekeningnummer NL 34 ABNA 0627 5968 35 t.a.v. jobkookt

Samenwerkingen met derden (zoals sportscholen)
Wanneer de consument besteld bij derden, waarmee Job kookt een leveringsafspraak heeft, zal de betaling door consument worden gedaan bij derden. Job kookt factureert derden, voor het totaal afgenomen producten per overeengekomen termijn.
Bij een afhaallocatie kan niet betaald worden voor de bestelling. Consument dient dan ten alle tijden op voorhand via iDeal of bankoverschrijving te betalen.


Artikel 11 – Aanbiedingen
Aanbiedingsacties van Job kookt online of offline kunnen nooit gecombineerd worden met andere (win)acties. Of dit zou anders vermeldt moeten zijn in de actie. Job kookt behoudt ten alle tijden het recht om de actie(periode) aan te passen. Acties zijn nooit inwisselbaar voor geld.


Artikel 12 – Klachtenregeling
Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan Job kookt te worden gemeld op straffe van verval en een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Producten met door Job kookt erkende klachten en gebreken worden door Job kookt vervangen. In geen geval zal Job kookt ter zake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Door Job kookt wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door Job kookt of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Job kookt producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan Job kookt toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.


Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit tussen ondernemer en de consument aangegane overeenkomsten worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland.